Asistencia médica Copa Mundial de Hockey Femenino 2022

Català

Responsable del tractament: ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC, SLU (B65972390), FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA, FPC (G66886144) i CENTRE DE TECNOLOGIA DIAGNÒSTICA, SAU (A58912734), amb domicili al C. Sant Antoni, 32 de Terrassa (Barcelona), com a cotitulars de la base de dades d’històries clíniques de Mútua Terrassa, són els corresponsables del tractament de les dades dels pacients de l’àmbit assistencial de MútuaTerrassa.

Delegat de Protecció de Dades: dpd@aptimacentreclinic.com

Finalitat i base legal de tractament: Prestació d’assistència medicosanitària (articles 6.1 lletra b, i 9.2 h RGPD). La finalitat de l’enregistrament de les consultes telefòniques és garantir la qualitat i la seguretat del servei prestat (arts. 6.1 f - 9.2 h-i RGPD).

Destinataris: No està previst fer cessió de dades a tercers sense el consentiment exprés de l’interessat, excepte en el cas d’obligació legal o d’encàrrec del tractament de dades d’acord amb l’article 28 RGPD.

Termini màxim de conservació: Les dades derivades de la prestació sanitària seran conservades, com a mínim, durant els terminis que corresponguin d’acord amb la legislació sanitària vigent en cada moment i les recomanacions de la Comissió Tècnica en matèria de Documentació Clínica del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L’enregistrament de les trucades es conservarà durant el termini imprescindible per l’enregistrament de l’assistència prestada en la història clínica.

Drets: Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació o supressió, portabilitat i limitació, pot adreçar-se al servei d’Atenció al client d’Àptima Centre Clínic: Plaça dels Drets Humans, 3; planta 0 - 08222 Terrassa (sac@aptimacentreclinic.com), acreditant la seva identitat. Si considera que s’han vulnerat els seus drets, pot presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Castellano

Asistencia médica Copa Mundial de Hockey Femenino 2022

Información sobre el tratamiento de datos personales (art. 13 Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos (RGPD):

Responsable del tratamiento: ÁPTIMA CENTRE CLÍNIC, SLU (B65972390), FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA, FPC (G66886144) y CENTRE DE TECNOLOGIA DIAGNÒSTICA, SAU (A58912734), domiciliados en la C. Sant Antoni, 32 de Terrassa (Barcelona), como cotitulares de la base de datos de historias clínicas de Mútua Terrassa, son los corresponsables del tratamiento de los datos de los pacientes del ámbito asistencial de Mútua Terrassa.

Delegado de Protección de Datos: dpd@aptimacentreclinic.com

Finalidad y base legal de tratamiento: Prestación de asistencia médico-sanitaria (artículos 6.1 letra b y 9.2 h RGPD). La finalidad de la grabación de las consultas telefónicas es garantizar la calidad y la seguridad del servicio prestado (arts. 6.1 f - 9.2 h-i RGPD).

Destinatarios: No está prevista la cesión de datos a terceros sin el consentimiento expreso del interesado, excepto en caso de obligación legal o de encargo del tratamiento de datos de acuerdo con el artículo 28 RGPD.

Plazo máximo de conservación: Los datos derivados de la prestación sanitaria serán conservados, como mínimo, durante los plazos que correspondan de acuerdo con la legislación sanitaria vigente en cada momento, y las recomendaciones de la Comisión Técnica en materia de Documentación Clínica del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya. La grabación de las llamadas se conservará durante el plazo imprescindible para registrar la asistencia prestada en la historia clínica.

Derechos: Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión, portabilidad y limitación, puede dirigirse al servicio de Atención al cliente de Àptima Centre Clínic: Pl. Dels Drets Humans, 3; planta 0 - 08222 Terrassa (sac@aptimacentreclinic.com), acreditando su identidad. Si considera que se han vulnerado sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

English

Medical Assistance 2022 Women's World Hockey Cup

Information on the processing of personal data (art. 13, Regulation EU 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR):

Controller: ÀPTIMA CENTER CLÍNIC, SLU (B65972390), FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA, FPC (G66886144) y CENTRE DE TECNOLOGIA DIAGNÒSTICA, SAU (A58912734), with address at C. Sant Antoni 32 - 08221 Terrassa (Barcelona), as co-owners of Mútua Terrassa medical records database, they are joint controllers for processing the data of patients in the healthcare area of Mútua Terrassa.

Data Protection Officer: dpd@aptimacentreclinic.com

Purpose and legal basis of treatment: Provision of medical care (articles 6.1 letter b, and 9.2 h GDPR). The purpose of recording telephone inquiries is to ensure the quality and security of the service provided (arts. 6.1 f - 9.2 h-i GDPR).

Recipients: It is not planned to transfer data to third parties without the express consent of the data subject, except in the case of a legal obligation or commission for the processing of data in accordance with Article 28 RGPD.

Period for which the personal data will be stored: The data derived from the health benefit will be retained, at least, during the corresponding periods in accordance with the health legislation in force at any given time, and the recommendations of the Technical Commission on Clinical Documentation of the Department of Health of the Generalitat de Catalunya. The recording of the calls will be stored for the period necessary to record the assistance provided in the clinical history.

Rights: For the exercise of the rights of access, rectification or deletion, portability and limitation, you can contact the Customer Service of Àptima Centre Clínic: Plaça dels Drets Humans, 3; floor 0 - 08222 Terrassa (sac@aptimacentreclinic.com), proving your identity. If you consider that your rights have been violated, you can file a complaint with the Spanish Data Protection Agency.