Dades de persones de contacte designades pels pacients

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), l’informem que ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC, SLU amb NIF B-65972390; la FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA, FPC amb NIF G-66886144, i el CENTRE DE TECNOLOGIA DIAGNÒSTICA, SAU amb NIF A-58912734, amb domicili al C. Sant Antoni 32 de Terrassa (Barcelona), com a cotitulars de la base de dades d’històries clíniques de Mútua Terrassa, són els corresponsables del tractament de les dades de contacte de tercers que són comunicades pels pacients de l’àmbit assistencial de Mútua Terrassa.Els corresponsables han designat un Delegat de Protecció de Dades (dpd@aptimacentreclinic.cat).

La finalitat del tractament de les dades de les persones de contacte designades pels pacients és donar compliment a allò que preveu la Llei 41/2002 de 14 de novembre, bàsica reguladors de l’autonomia del pacient i dels drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica (article 5.1.) i la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica (article 3.1.), que estableixen que el titular del dret a la informació és el pacient, i que també seran informades les persones vinculades a ell, per raons familiars o de fet, en la mesura que el pacient ho permeti de manera expressa o tàcita.La base jurídica del tractament és la prevista en l’article 6.1 lletra c del RGPD.No està prevista la cessió d’aquestes dades a tercers, ni la seva transferència internacional.Les dades seran conservades mentre siguin necessàries, i mentre no siguin rectificades o suprimides per instrucció del pacient, o de l’interessat.El pacient és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura, i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició al tractament de les seves dades. El pacient i l’interessat poden adreçar la seva sol·licitud d’exercici de drets al servei d’Atenció al client d’Àptima Centre Clínic: Plaça dels Drets Humans, 3; planta 0. 08222 Terrassa (sac@aptimacentreclinic.com).Si considera que s’han vulnerat els seus drets, pot presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.