INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS PROFESSIONALS

D’acord amb allò que disposen el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, sobre protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), es facilita la següent informació:
El responsable del tractament és l’empresa o entitat de Mútua Terrassa amb qui l’interessat manté la relació contractual laboral, de serveis o de col·laboració, quines dades consten en el document contractual. Mútua Terrassa Serveis Corporatius, A.I.E. amb NIF núm. V-65928277 i domicili social al carrer Sant Antoni, 32 de Terrassa (Barcelona) és el corresponsable del tractament de les dades personals dels treballadors de Mútua Terrassa, conjuntament amb l’empresa amb qui aquest manté la relació laboral.
Les empreses i entitats de Mútua Terrassa han designat un Delegat de Protecció de Dades.
La finalitat del tractament de les dades en relació amb la normativa interna de sistemes d’informació i confidencialitat de dades i l’àrea de professionals és: 1) Recollir el compromís dels treballadors i col·laboradors externs envers el seu compliment dels protocols d'accés als sistemes d’informació corporatius, del deure de confidencialitat, de la normativa de protecció de dades personals, i de la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial, i 2) Informar-los de les mesures de control adoptades per l'entitat i del règim disciplinari en cas d'incompliment. Tanmateix, la finalitat del tractament de les dades de contacte (correu electrònic i mòbil particular) facilitades pels interessats és garantir la seguretat i l’accessibilitat als recursos i accessos TI corporatius (restabliment per part de l’interessat de les credencials d’accés de manera autònoma en cas d’oblit o bloqueig, i la tramesa de notificacions: caducitat de la contrasenya, baixa dels accessos per inactivitat, compromís de confidencialitat...).
Les bases legals del tractament són les contemplades en l’article 6.1 lletres b-c-f RGPD.
Les dades es conservaran, com a mínim, durant la vigència de la relació contractual amb el responsable, i una vegada finalitzi, es mantindran degudament bloquejades mentre se’n puguin derivar responsabilitats legals.
Les dades poden ser cedides a tercers en cas d’obligació legal, o per a la defensa legal del responsable. Tanmateix, les dades podran ser comunicades als encarregats del tractament amb qui el responsable hagi formalitzat les corresponents clàusules d’encàrrec, d’acord amb el que preveu l’art. 28 RGPD. En el cas dels professionals que mantenen una relació mercantil de prestació de serveis amb ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC, SLU, les seves dades personals seran comunicades a les companyies asseguradores amb qui Àptima Centre Clínic manté relació contractual o de col·laboració, i també es publicaran a la pàgina web i els quadres mèdics d’Àptima Centre Clínic. No està prevista la transferència internacional de dades, a excepció del supòsit en que l’emmagatzematge de dades es dugui a terme pels serveis en el núvol prestats per un encarregat de tractament fora de l’àmbit d’aplicació del RGPD. En aquest cas, la transferència es farà adoptant les garanties d’acord amb el que s’estableixi en la normativa sobre protecció de dades personals.
L’interessat és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ha comunicat al responsable, i ha de comunicar qualsevol modificació de les seves dades personals. Pot exercir en tot moment els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, així com el dret a no ser objecte de decisions basades en el tractament automatitzat i l’elaboració de perfils, mitjançant sol·licitud adreçada al correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades: dpd@aptimacentreclinic.com (Àptima Centre Clínic, SLU) o dpd@ctd.cat (CTD, SAU) o dpd@mutuaterrassa.cat (resta d’empreses i entitats de Mútua Terrassa), o bé per escrit al domicili social dels responsables, acreditant la seva identitat.
En cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat pel responsable, o en cas de considerar que s’han vulnerat els seus drets, l’interessat pot presentar una reclamació en qualsevol moment davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.