Política de privacitat

POLÍTICA PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), l’informem que ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC, SL amb NIF B- 65972390; la FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA, FPC amb NIF G-66886144; i la FUNDACIÓ VALLPARADÍS, FPC amb NIF G-59747535, són els responsables del tractament de les dades dels pacients, i han designat un Delegat de Protecció de Dades (dpd@mutuaterrassa.cat).

La finalitat del tractament de les dades dels pacients és garantir el registre, seguiment, seguretat i qualitat del tractament medicosanitari prestat; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, complimentar la seva història clínica (HC) en el centre i implementar els mecanismes de coordinació d’històries clíniques que es desenvolupin. L’informem de la possibilitat de ser contactat en l’adreça postal i/o electrònica que ens hagi facilitat, o per mitjans telefònics o sistemes de missatgeria mòbil, per al tractament d’assumptes relacionats amb l’assistència sanitària, i de la possibilitat d’enregistrament de les trucades telefòniques, amb la finalitat de vetllar per la seguretat i la qualitat del servei prestat.

La base jurídica del tractament és la prevista en l’article 9.2, lletres h-i del RGPD.

Els destinataris d’aquesta informació són les persones i els serveis directament vinculats amb l’assistència sanitària prestada per l’entitat, cadascun en les seves competències, i pot ser tramesa totalment o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material, hagin d’accedir a les dades a l’efecte de la correcta prestació de l’assistència medicosanitària, o amb l’objectiu d’accedir al pagament del cost de l’assistència prestada.

Les dades seran conservades d’acord amb la legislació sanitària vigent en cada moment. En l’actualitat, la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient i la documentació clínica preveu un termini de 15 anys des de la data d'alta de cada procés assistencial en relació amb la documentació rellevant, i un termini de 5 anys per a la resta.
El pacient és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició al tractament de les seves dades, a retirar els consentiments atorgats. Pot adreçar la seva sol·licitud d’exercici de drets al punt d’Atenció al client d’Àptima Centre Clínic: Plaça del Dr. Robert, 5; planta 0 (sac@aptimacentreclinic.com), identificant-se amb el seu Document Nacional d’Identitat.

Tanmateix, pot presentar una reclamació davant una Autoritat de control, d’acord amb allò que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Galetes

Aquesta pàgina utilitza galetes, continuar navegant suposa l'acceptació del seu ús. Si vols conèixer les seves condicions d'ús i de deshabilitació, a continuació t’oferim més informació.