Política de privacitat pacients d'Àptima Centre Clínic

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (articles 13 i 14), i Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (article 11).


PACIENTS D’ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), l’informem que ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC, SLU amb NIF B-65972390; la FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA, FPC amb NIF G-66886144, i el CENTRE DE TECNOLOGIA DIAGNÒSTICA, SAU amb NIF A-58912734, amb domicili al C. Sant Antoni 32 de Terrassa (Barcelona), com a cotitulars de la base de dades d’històries clíniques de Mútua Terrassa, són els corresponsables del tractament de les dades dels pacients de l’àmbit assistencial de Mútua Terrassa, i han designat un Delegat de Protecció de Dades (dpd@aptimacentreclinic.com).

La finalitat del tractament de les dades dels pacients és garantir el registre, seguiment, seguretat i qualitat del tractament medicosanitari prestat; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, complimentar la seva història clínica (HC) en el centre i implementar els mecanismes de coordinació d’històries clíniques que es desenvolupin. L’informem de la possibilitat de ser contactat en l’adreça postal i/o electrònica que ens hagi facilitat, o per mitjans telefònics o sistemes de missatgeria mòbil, per al tractament d’assumptes relacionats amb l’assistència sanitària, i de la possibilitat d’enregistrament de les trucades telefòniques, amb la finalitat de vetllar per la seguretat i la qualitat del servei prestat.

La base jurídica del tractament és la prevista en l’article 6.1 lletra c del RGPD, en relació amb l’article 9.2 lletres h-i RGPD.

Els destinataris d’aquesta informació són les persones i els serveis directament vinculats amb l’assistència sanitària prestada per l’entitat, cadascun en les seves competències, i pot ser tramesa totalment o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material, hagin d’accedir a les dades a l’efecte de la correcta prestació de l’assistència medicosanitària, o amb l’objectiu d’accedir al pagament del cost de l’assistència prestada.

Les dades seran conservades, com a mínim, durant els terminis que corresponguin d’acord amb la legislació sanitària vigent en cada moment, i d’acord amb les recomanacions de la Comissió Tècnica en matèria de Documentació Clínica del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
El pacient és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició al tractament de les seves dades, a retirar els consentiments atorgats i a presentar una reclamació davant una autoritat de control. Pot adreçar la seva sol·licitud d’exercici de drets al servei d’Atenció al client d’Àptima Centre Clínic: Plaça dels Drets Humans, 3; planta 0. 08222 Terrassa (sac@aptimacentreclinic.com).
Si considera que s’han vulnerat els seus drets, pot presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.