Política de Protecció de Dades

TRACTAMENT DE DADES DE PACIENTS

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), l’informem que ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC, SLU amb NIF B- 65972390; la FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA, FPC amb NIF G-66886144, i el CENTRE DE TECNOLOGIA DIAGNÒSTICA, SAU amb NIF A-58912734, com a cotitulars de la base de dades d’històries clíniques de Mútua Terrassa, són els corresponsables del tractament de les dades dels pacients de l’àmbit assistencial de Mútua Terrassa, i han designat un Delegat de Protecció de Dades (dpd@aptimacentreclinic.cat).

La finalitat del tractament de les dades dels pacients és garantir el registre, seguiment, seguretat i qualitat del tractament medicosanitari prestat; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, complimentar la seva història clínica (HC) en el centre i implementar els mecanismes de coordinació d’històries clíniques que es desenvolupin. L’informem de la possibilitat de ser contactat en l’adreça postal i/o electrònica que ens hagi facilitat, o per mitjans telefònics o sistemes de missatgeria mòbil, per al tractament d’assumptes relacionats amb l’assistència sanitària, i de la possibilitat d’enregistrament de les trucades telefòniques, amb la finalitat de vetllar per la seguretat i la qualitat del servei prestat.
La base jurídica del tractament és la prevista en l’article 6.1 lletra c del RGPD, en relació amb l’article 9.2 lletres h-i RGPD.
Els destinataris d’aquesta informació són les persones i els serveis directament vinculats amb l’assistència sanitària prestada per l’entitat, cadascun en les seves competències, i pot ser tramesa totalment o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material, hagin d’accedir a les dades a l’efecte de la correcta prestació de l’assistència medicosanitària, o amb l’objectiu d’accedir al pagament del cost de l’assistència prestada.

Les dades seran conservades, com a mínim, durant els terminis que corresponguin d’acord amb la legislació sanitària vigent en cada moment, i d’acord amb les recomanacions de la Comissió Tècnica en matèria de Documentació Clínica del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
El pacient és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició al tractament de les seves dades, a retirar els consentiments atorgats i a presentar una reclamació davant una autoritat de control. Pot adreçar la seva sol·licitud d’exercici de drets al servei d’Atenció al client d’Àptima Centre Clínic: Plaça dels Drets Humans, 3; planta 0. 08222 Terrassa (sac@aptimacentreclinic.com).

Si considera que s’han vulnerat els seus drets, pot presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Política de privacitat - Copa del Món FIH Femenina d’Hoquei Espanya i Països Baixos 2022

Informació sobre el tractament de dades personals (art. 13 Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (RGPD):

Responsable del tractament: ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC, SLU (B65972390), FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA, FPC (G66886144) i CENTRE DE TECNOLOGIA DIAGNÒSTICA, SAU (A58912734), amb domicili al C. Sant Antoni, 32 de Terrassa (Barcelona), com a cotitulars de la base de dades d’històries clíniques de Mútua Terrassa, són els corresponsables del tractament de les dades dels pacients de l’àmbit assistencial de Mútua Terrassa.

Delegat de Protecció de Dades: dpd@aptimacentreclinic.com

Finalitat i base legal de tractament: Prestació d’assistència medicosanitària (articles 6.1 lletra b, i 9.2 h RGPD). La finalitat de l’enregistrament de les consultes telefòniques és garantir la qualitat i la seguretat del servei prestat (arts. 6.1 f - 9.2 h-i RGPD).

Destinataris: No està previst fer cessió de dades a tercers sense el consentiment exprés de l’interessat, excepte en el cas d’obligació legal o d’encàrrec del tractament de dades d’acord amb l’article 28 RGPD.

Termini màxim de conservació: Les dades derivades de la prestació sanitària seran conservades, com a mínim, durant els terminis que corresponguin d’acord amb la legislació sanitària vigent en cada moment i les recomanacions de la Comissió Tècnica en matèria de Documentació Clínica del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L’enregistrament de les trucades es conservarà durant el termini imprescindible per l’enregistrament de l’assistència prestada en la història clínica.

Drets: Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació o supressió, portabilitat i limitació, pot adreçar-se al servei d’Atenció al client d’Àptima Centre Clínic: Plaça dels Drets Humans, 3; planta 0 - 08222 Terrassa (sac@aptimacentreclinic.com), acreditant la seva identitat. Si considera que s’han vulnerat els seus drets, pot presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Privacy Policy - Medical Assistance 2022 Women's World Hockey Cup

Information on the processing of personal data (art. 13, Regulation EU 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR):

Controller: ÀPTIMA CENTER CLÍNIC, SLU (B65972390), FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA, FPC (G66886144) and CENTRE DE TECNOLOGIA DIAGNÒSTICA, SAU (A58912734), with address at C. Sant Antoni 32 - 08221 Terrassa (Barcelona), as co-owners of Mútua Terrassa medical records database, they are joint controllers for processing the data of patients in the healthcare area of Mútua Terrassa.

Data Protection Officer: dpd@aptimacentreclinic.com

Purpose and legal basis of treatment: Provision of medical care (articles 6.1 letter b, and 9.2 h GDPR). The purpose of recording telephone inquiries is to ensure the quality and security of the service provided (arts. 6.1 f - 9.2 h-i GDPR).
Recipients: It is not planned to transfer data to third parties without the express consent of the data subject, except in the case of a legal obligation or commission for the processing of data in accordance with Article 28 GDPR.

Period for which the personal data will be stored: The data derived from the health benefit will be retained, at least, during the corresponding periods in accordance with the health legislation in force at any given time, and the recommendations of the Technical Commission on Clinical Documentation of the Department of Health of the Generalitat de Catalunya. The recording of the calls will be stored for the period necessary to record the assistance provided in the clinical history.

Rights: For the exercise of the rights of access, rectification or deletion, portability and limitation, you can contact the Customer Service of Àptima Centre Clínic: Plaça dels Drets Humans, 3; floor 0 - 08222 Terrassa (sac@aptimacentreclinic.com), proving your identity. If you consider that your rights have been violated, you can file a complaint with the Spanish Data Protection Agency.