Enregistrament de trucades

Responsable del tractament: ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC, SLU (B65972390), amb domicili al C. Sant Antoni, 32 de Terrassa (Barcelona), és el responsable del tractament de les dades enregistrades amb motiu de les trucades al telèfon d’atenció al client i citació de l’entitat.

Delegat de Protecció de Dades: dpd@aptimacentreclinic.com
Finalitat i base legal de tractament: La finalitat de l’enregistrament de les consultes telefòniques és garantir la qualitat i la seguretat del servei prestat (arts. 6.1 f - 9.2 h-i RGPD).

Destinataris: No està previst fer cessió de dades a tercers, excepte en el cas d’obligació o defensa legal, o d’encàrrec del tractament de dades d’acord amb l’article 28 RGPD.

Termini màxim de conservació: L’enregistrament de les trucades es conservarà durant un any.

Drets: Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació o supressió, portabilitat i limitació, pot adreçar-se al servei d’Atenció al client d’Àptima Centre Clínic: Plaça dels Drets Humans, 3; planta 0 - 08222 Terrassa (sac@aptimacentreclinic.com), acreditant la seva identitat. Si considera que s’han vulnerat els seus drets, pot presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.