Sistema intern d'Informació (SII) de compliment legal

Àptima Centre Clínic s'ha adherit al Sistema Intern d'Informació (SII) de les empreses i entitats de MútuaTerrassa. Mitjançant el SII es gestionen les informacions sobre infraccions, irregularitats o incompliments de la legalitat, en especial de tipus penal, infraccions comptables, del sistema de prevenció del blanqueig de capitals, de protecció de dades personals, o de vulneració del Codi de Conducta Intern, entre d’altres, i que comprèn tots els canals d’informació que, fins a la data, ja existien a l’entitat (el Canal Confidencial RPE del Pla de Prevenció de Delictes de les empreses i entitats de MútuaTerrassa, i el Protocol d’Assetjament laboral i sexual).


L’objectiu essencial és prevenir els delictes dins l’entitat i vetllar pel compliment de la normativa.

Aquest SII recull i tracta les informacions que es comuniquin sobre les preocupacions o els fets sobre conductes irregulars o contràries a la normativa vigent i/o als principis i valors de l’entitat, sempre que siguin comunicats de bona fe, no sent acceptables les informacions falses o deliberadament tergiversades.

El SII és confidencial, pel que els comunicants es poden identificar, per bé que -si ho prefereixen- poden sol·licitar ser tractats anònimament o -fins i tot- poden enviar la comunicació de manera anònima.

Les comunicacions al SII es poden enviar als següents Canals Interns, tot i que l’únic que pot garantir la confidencialitat i l’anonimat és el formulari en línia:
Per e-correu a: canalconfidencialrpe@mutuaterrassa.cat
Per correu postal a: CANAL CONFIDENCIAL DE COMPLIMENT LEGAL Sant Antoni, 32 08221 TERRASSA
Formulari d'informació i Bústia de comunicació segura: https://mutuaterrassa.integrityline.com/


A l’apartat FAQs hi trobareu informació detallada sobre formulari model per enviar les comunicacions, polítiques, procediments, òrgans de gestió del SII, drets i garanties per a l’informant, drets i garanties per a la persona o persones objecte d’informació, tractament de les dades, etc.

Per bé que els Canals Interns són els que s’haurien d’utilitzar de manera preferent, existeixen també Canals Externs, com ara “Autoridad Independiente de Protección del Informante A.I.I.”

El tractament de dades es durà a terme sota la base legal de l’article 6.1 lletres c-e RGPD (obligació legal i l’interès públic), amb la finalitat de tramitar la informació rebuda, duent a terme totes les accions necessàries a tal fi.

No està prevista la cessió a tercers, excepte en el cas d’obligació legal, o bé quan resulti necessari per a la tramitació d’expedients disciplinaris o de procediments judicials, o en cas que el tractament es dugui a terme per un encarregat del tractament dels corresponsables. Tampoc s’ha previst la transferència internacional de les dades.

Les dades es conservaran durant els terminis que s’estableixen en l’article 24 LOPDGDD (és a dir, durant el temps necessari per a la investigació dels fets, excepte en el cas que calgui adoptar determinades mesures que requereixin conservar les dades durant un termini superior, i en tot cas les dades personals se suprimiran dels sistemes de denúncia un cop transcorreguts 3 mesos, termini que es podrà prorrogar en els supòsits i durant el temps legalment previst).

Els interessats podran sol·licitar per escrit al delegat de protecció de dades de Mútua Terrassa l’exercici dels seus drets d’accés (que mai implicarà la revelació de la identitat de l’informant), rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o portabilitat de les dades, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, i a retirar el seu consentiment, en el cas de tractaments basats en aquest consentiment. Tanmateix, en el cas que considerin que s’han vulnerat els seus drets, podran presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.