Monitorització de pacients amb finalitat assistencial

Responsable del tractament: ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC, SLU (B65972390), amb domicili al C. Sant Antoni 32 de Terrassa (Barcelona).

Delegat de Protecció de Dades: dpd@aptimacentreclinic.com

Finalitat i base legal de tractament: Monitorització i enregistrament d’imatges en el marc de la prestació d’assistència medicosanitària i social prestada (arts. 6.1 lletres d-e, i 9.2 c-g-h RGPD), i en el seu cas, amb finalitats docents i d’investigació clínica (art.9.2 a i j RGPD).

Destinataris: No està previst fer cessió de dades a tercers sense el consentiment exprés de l’interessat.

Termini màxim de conservació: Un mes.

Drets: Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació o supressió, portabilitat, oposició o limitació, pot adreçar-se personalment al Servei d’Atenció a l’Usuari de l’entitat: Pl. Dr. Robert, 5 – pl.0 Terrassa, o per correu electrònic a sac@aptimacentreclinic.com, acreditant la seva identitat. Si considera que s’han vulnerat els seus drets, pot presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.