Videovigilància amb finalitat seguretat

Responsable del tractament: ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC, SLU (B65972390), amb domicili al C. Sant Antoni 32 de Terrassa (Barcelona).

Delegat de Protecció de Dades: dpd@aptimacentreclinic.com

Finalitat i base legal de tractament: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions (art. 6.1 lletra e RGPD, en base a la Llei 5/2014, de 4 d’abril de Seguretat Privada).

Termini màxim de conservació: Un mes.

Destinataris: Encarregats del tractament (article 28 Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades); Jutjats, Tribunals i Forces de l’Ordre Públic, en cas de requeriment judicial (Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals); Companyies asseguradores, en cas de reclamació de danys. Les dades personals objecte de tractament només es cediran a tercers d’acord amb una base legal de legitimació (article 6.1 RGPD).

Drets de l’interessat: Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació o supressió, portabilitat, oposició o limitació del tractament, pot adreçar-se personalment al Servei d’Atenció a l’Usuari de l’entitat: Pl. Dr. Robert, 5 – pl.0 Terrassa, o per correu electrònic a sac@aptimacentreclinic.com, acreditant la seva identitat. Si considera que s’han vulnerat els seus drets, pot presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.